×

Put your health first

Unahin ang iyong kalusugan

I-book ang iyong pagsusuri sa suso

Ano ang pagsusuri sa suso?

Ang pagsusuri sa suso (mammogram) ay larawan ng suso sa X-ray. Mahahanap ng mga pagsusuri sa suso ang mga kanser na masyadong maliit para makita o madama. Mas maraming kababaihan ang nagiging ligtas sa kanser sa suso sa kasalukuyan salamat sa maagang pagkatuklas at mas mahuhusay na mga paggamot.

breastscreen example

Nanganganib ba ako?

BSV 1 in 7 Women Graphic Blue Dec2019 V11 sa 7 kababaihan sa Victoria ay magkakaroon ng kanser sa suso sa kanilang buhay.

familyKaramihan sa mga babaeng may kanser sa suso ay walang kasaysayan ng karamdamang ito sa kanilang pamilya.

50 plusAng edad ang pinakamalaking panganib sa pagkakaroon ng kanser sa suso.

Kailangan ko ba ng pagsusuri sa suso?

Ang maagang pagkatuklas ay nagliligtas ng buhay

May edad na 50-74?

Dapat kang magpasuri tuwing ikalawang taon.

Nasa edad ka ba ng 40 o mahigit 75?

Kausapin ang iyong doktor upang malaman kung ang pagsusuri sa suso ay nararapat sa iyo.

Mas bata sa 40?

Ang mga pagsusuri sa suso ay hindi mabisa para sa mga kababaihang mas bata sa 40 taon.

Ang pagsusuri sa suso

breastscreening is freeay libre

Breast screening takes about 10 minutestumatagal ng mga 

10 minuto

Breast screening doesn’t need a doctor’s referralHindi kailangan ng 

rekomendasyon ng isang doktor

Breast screening is provided by female radiographersay isinasagawa ng mga 

babaeng radiographer.

Breast screening is available at a clinic near youay makukuha sa buong Victoria 

sa isang klinika na malapit sa inyo

Magkaroon ng kamalayan sa suso

Alamin ang normal na hitsura at dama ng iyong mga suso. Makipagkita sa iyong doktor kung may napupuna kang anumang hindi pangkaraniwang mga pagbabago.

Tanungin ang iyong doktor tungkol sa iyong panganib sa kanser sa suso at ang pangangailangang magpasuri.


Download:


Pinatatakbo ng mga babae, para sa mga kababaihan

TTY 13 36 77 kung ikaw ay may kahirapan sa pandinig o pananalita

Mag-book sa breastscreen.org.au o tumawag sa 13 20 50