×

ਆਪਣੀ ਸਿ ਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿ ਓ

FIND OUT MORE

ਆਪਣੀ ਸਿ ਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿ ਓ

ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ (ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨ) ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਛਾਤੀਆਂਦੀ ਛਾਣਬੀਣ (ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨ) ਕੀ ਹੈ?

ਛਾਤੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ (ਮੈਮੋਗਰਾਮ) ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਣਬੀਣਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Breast screens on monitors

ਕੀ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ?

BSV 1 in 7 Women Graphic Blue Dec2019 V1ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

family

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿ ਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵ ਾਰਕ ਇਤਿ ਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

50 plus

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ (ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀ ਨ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ।

50-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ?

ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ 40ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ?

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ (ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕ੍ਰੀ ਨ) ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ?

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਣਬੀਣਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾ ਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ
(ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿ ੰਗ)

breastscreening is free

ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

Breast screening takes about 10 minutes

ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ।

Breast screening doesn’t need a doctor’s referral

ਕਿ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿ ਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Breast screening is provided by female radiographersਔਰਤ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾ ਫਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Breast screening is available at a clinic near youਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਕ ਕਲੀਨਿ ਕ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

TTY 13 36 77  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਲਾਂ ਹਨ