việt bản dịch    

BreastScreen đã phiên dịch một số tài liệu qua 12 ngôn ngữ cộng đồng. Xin vui lòng bấm vào tài liệu tiếng Việt mà quý vị cần. Văn bản bằng tiếng Anh của tài liệu này được liệt kê ngay dưới tài liệu đã được phiên dịch.

Quý vị có cần đến BreastScreen? – Tiếng Việt

 

‘Is BreastScreen For You?’ brochure - English version

 

Kế đến là chuyện gì?

 

Nhận thức về Nhũ hoa cho Tất cả Phụ nữ - Tiếng Việt

 

Đường dây tiếng Việt Trợ giúp về Ung thư và Các Thông tin khác bằng tiếng Việt